โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ | Anurajaprasit School
เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ สร้างสรรค์ระเบียบวินัย
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที่ ๑/๙๒ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๐ ๘๗๕๓ | โทรสาร ๐ ๒๙๕๐ ๘๗๕๓ ต่อ ๑๑๔ | เว็บไซต์ www.anuraj.ac.th